Hoppa till innehåll

C-48/09 P, Lego v OHIM

14 september, 2010

Idag meddelade EU-domstolen dom i fallet mellan Lego och OHIM (Harmoniseringsbyrån – Office for Harmonisation in the Internal Market – hanterar bl.a. registrering av gemenskapsvarumärken). Effekten av domen är att det av Lego sökta varumärket inte är registrerbart som ett gemenskapsvarumärke.

Gemenskapsvarumärken regleras av en förordning (207/2009 som ersatt 40/94) och inte ett direktiv, vilket innebär att reglerna är direkt tillämpliga i alla medlemsstater. Ett gemenskapsvarumärke är, när det registrerats, giltigt i hela unionen, och ger innehavaren en ensamrätt att förbjuda andra från att använda med det registrerade varumärket identiska eller förväxlingsbara kännetecken. Ensamrätten varar i 10 år men är förnyelsebar.

Bakgrund

Lego sökte varumärkesskydda ett rött tredimensionellt kännetecken – en legobit – i hela EU. OHIM avsåg avslå registreringsansökan med motiveringen att kännetecknet saknar särskiljningsförmåga då det bara är formen på en enkel leksakskloss, samt att det endast består av en form som krävs för att kunna uppnå ett visst tekniskt resultat, men ändrade sig och beviljade registrering efter att ha hört Legos argument för varumärkesskydd.

Konkurrenten Mega Brands Inc. ansökte om att registreringen skulle ogiltigförklaras med hänvisning till de absoluta registreringshindren i artikel 7 i förordningen. OHIM:s annulleringsnämnd ogiltigförklarade därefter registreringen, varpå Lego överklagade till stornämnden, som fastslog annulleringsnämndens beslut – var och en av beståndsdelarna i Legoklossens form krävdes för att uppnå det tekniska resultatet att kunna sammanfoga klossarna.

Legos ogiltighetstalan av stornämndens beslut gick upp till tribunalen, f.d. förstainstansrätten, vilken vidhöll att stornämnden inte begått något fel i sitt beslut. Lego överklagade och yrkade att EU-domstolen skulle upphäva tribunalens dom.

Legos grund för upphävande bygger på att tribunalen feltolkat artikel 7(1)(e)(ii) i förordningen, vilken lyder att absolut registreringshinder föreligger för tecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat (en lydelse som är identisk med den från förordning 40/94), oavsett om det förvärvat särskiljningsförmåga på grund av användning eller ej.

Legos resonemang

Ett tekniskt resultat kan uppnås genom olika tekniska lösningar. Om en teknisk lösning är möjlig genom mer än en form, så föreligger inte hinder mot varumärkesregistrering enligt artikel 7(1)(e)(ii). Tribunalen missade att beakta betydelsen av alternativa former, vilka är av stor vikt för frågan huruvida en varumärkesregistrering skulle skapa monopol på en viss teknisk lösning eller ej, och i det här fallet kan den tekniska lösningen (ihopfogbara leksaksklossar) åstadkommas genom även andra former än den Lego valt. (Lego diskuterar dock inte faktumet att ett varumärkesskydd kan tillämpas mot inte bara identiska utan även förväxlingsbara kännetecken.)

Domstolens bedömning

Artikel 7(1)(e)(ii) i förordningarna 40/94 samt 207/2009

Får inte registreras: Tecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

Den springande punkten är att artikel 7(1)(e)(ii) baserar sig på ett allmänintresse av att förhindra företag från att bevara en ensamrätt till tekniska lösningar även efter att ett eventuellt patent löpt ut (p. 43-46). Genom att uttrycken endast och som krävs används i artikel 7(1)(e)(ii) säkerställs att varumärkesregistrering endast är förbjuden avseende sådana former på en vara som endast inkorporerar en teknisk lösning och för vilka registreringen som varumärke faktiskt skulle försvåra andra företags användning av denna tekniska lösning (p. 48).

Gällande uttrycket endast sägs att det absoluta registreringshindret endast är tillämpligt när ett känneteckens samtliga väsentliga särdrag är funktionella – det får alltså fortfarande finnas ett visst mått av godtycke i formen, så länge godtycket hänför sig till särdrag som ej är väsentliga (p. 51-52). Gällande uttrycket som krävs sägs att detta inte innebär att den aktuella formen måste vara den enda form med hjälp av vilken det tekniska resultatet kan uppnås (p. 53). Legos argument att en teknisk lösning kan realiseras genom flera olika former är förvisso inte kategoriskt fel, men en registrering av ett dylikt varumärke innebär inte att konkurrenter kommer kunna använda sig av den tekniska lösningen ändå, med tanke på att den varumärkesrättsliga ensamrätten skyddar mot inte bara identiska utan även förväxlingsbara kännetecken (p. 54-58).

Ett känneteckens väsentliga särdrag ska tolkas som dess viktigaste beståndsdelar (p. 69). För en korrekt tillämpning av artikel 7(1)(e)(ii) kan den aktuella myndigheten göra en bedömning grundad på antingen ett helhetsintryck av kännetecknet, eller på en successiv genomgång av kännetecknets olika beståndsdelar. Eftersom denna bedömning måste göras från fall till fall nöjer sig EU-domstolen med att uttala att en bedömning kan göras antingen genom en enkel visuell bedömning av kännetecknet eller tvärtom genom en fördjupad prövning inom ramen för vilken det tas hänsyn till omständigheter som kan vara till hjälp vid bedömningen, såsom undersökningar och expertutlåtanden, eller uppgifter om immateriella rättigheter som tidigare beviljats med avseende på samma vara (p. 70-71).

Avseende legoklossen menar EU-domstolen att stornämnden, och tribunalen, bedömt att de viktigaste beståndsdelarna är två rader av knoppar på ovansidan av klossen, samt att dessa beståndsdelar är nödvändiga för att det tekniska resultatet ska uppnås. Stöd hade tagits i tidigare patent för den funktionella formen. Eftersom Lego inte bringat någon talan om missuppfattning av bevisningen så kan inte frågan prövas av domstolen.

Den decennielånga tvisten slutar alltså med att legoklossen EU-rättsligt ej kan varumärkesskyddas. ”Konsumenter kommer vilseledas,” menar Lego.

Annonser
One Comment leave one →
  1. 15 september, 2010 00:50

    Tack för en grymt innehållsrik och intressant artikel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: